“Кылым Шамы” укук коргоо борбору Курсан Асановду 50-СИЗОго жайгаштырууга тынчсызданып, төмөнкүлөрдү талап кылат

433

1. Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасынан, сот органдарынан К.Асановдун богот койу чарасын тез арада кайра кароо, анткени анын СИЗО-50гө жайгаштырылышы кабыл алынгыс.

2. Кыргыз Республикасынын Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан: К.Асанов СИЗО-50дө жүргөндө анын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык чараларды көрүшсүн.К. Асанов милициянын генералы, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары болуп иштеген. Аны өзгөчө режимдеги тергөө абагына жайгаштыруу, анда оор жана өзгөчө оор кылмыштарды жасаган адамдар, анын ичинде террористтер, кайталап кылмыш кылгандар жана уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү жазасын өтөп жатышат, анын коопсуздугуна тынчсызданууну жаратат.

БУУнун туткундарга мамиле кылуунун минималдуу эрежелери тобокелчиликти жекече баалоону талап кылат, зомбулукка дуушар болушу мүмкүн болгон ар бир туткундун жеке коопсуздугу үчүн өтө маанилүү. Эч кандай учурда аларды мындай аракеттерге жөндөмдүү адамдар менен бирге кармоого болбойт.

“Кылмыш жасоодо шектүү жана айыптуу деп кармалган адамдарды кармоо тартиби жана шарттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы ички иштер органдарынын кызматкерлери болгон шектүүлөрдү жана айыпталуучуларды башка шектүүлөрдөн жана айыпталуучулардан өзүнчө жайгаштырууну талап кылат.

Жакында эле, 2017 -жылдын апрелинде, ошол кезде кармалган, Кыргыз Республикасынын учурдагы Президенти С.Жапаров өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылган. Үй -бүлөсү бул өзүн -өзү өлтүрүү аракети деп айтууга аргасыз болгонун, бийлик ага кысым көрсөтүп жатканын айтышкан. Андан кийин биздин уюм да бул фактыны иликтеп, С.Жапаровдун коопсуздугун камсыз кылуу талабы менен бийликке кайрылган.

СИЗО-50гө келсек, ал туткундардын массалык түрдө качып кетүүсү жана бул мекеменин үч кызматкеринин өлтүрүлүшү болгон 2015-жылдын октябрындагы кайгылуу окуялар менен белгилүү. Бул фактылар мекеменин өзү жана анын дубалдары тиешелүү коопсуздук менен камсыздалбаганын көрсөтүп турат.

Правозащитный центр «Кылым Шамы” обеспокоен водворением Курсана Асанова в СИЗО-50 и требует:

1. От Генеральной прокуратуры, судебных органов КР: в срочном порядке пересмотреть меру пресечения К. Асанова, так как его водворение в СИЗО-50 недопустимо.

2. От ГСИН КР: принять все меры по обеспечению безопасности К.Асанова в период его пребывания в СИЗО-50. К. Асанов является генералом милиции, занимал должность заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики. Водворение его в следственный изолятор особого режима, в котором отбывают наказание лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе признанные судом террористы, рецидивисты и члены ОПГ, вызывает обеспокоенность относительно безопасности его жизни и здоровья. Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с заключенными требуют проводить индивидуальную оценку рисков, что имеет чрезвычайно важное значение для обеспечение личной безопасности каждого заключенного, которые могут стать объектом травли и насилия. Они ни в коем случае не должны содержаться с лицами, способными на подобные действия. Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по подозрению и обвинению в совершении преступлений» требует, чтобы подозреваемые и обвиняемые, являвшиеся сотрудниками органов внутренних дел, размещались отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.Еще совсем не давно, в апреле 2017 года, в Кыргызстане произошла попытка совершения суицида задержанным на тот момент, ныне действующим Президентом Кыргызской Республики С. Жапаровым. Его родные говорили о том, что его заставили сказать, что эта была попытка суицида и власти оказывают на него давление. Тогда наша организация также обращалась к властям с требованием провести расследование данного факта и обеспечить безопасность С. Жапарова. Что касается СИЗО-50, он известен печальными событиями, произошедшими в октябре 2015 года, когда был совершен массовый побег заключенных и произошли убийства трех сотрудников данного учреждения. Эти факты свидетельствует о том, что само учреждение и его стены не обеспечены должной безопасностью.______________________

The human Rights Center “Kylym Shamy” is concerned about the placement of Kursan Asanov in pre-trial detention center-50 and demands:

1. From the Prosecutor General’s Office, judicial authorities of the Kyrgyz Republic: urgently review the measure of restraint of K. Asanov, since his placement in the pre-trial detention center-50 is unacceptable.

2. From the State Penitentiary Service of the Kyrgyz Republic: take all measures to ensure the safety of K. Asanov during his stay in pre-trial detention center-50.K. Asanov is a general of the police, he held the position of Deputy Minister of Internal Affairs of the Kyrgyz Republic. His placement in a special-regime pre-trial detention center, where persons who have committed serious and especially serious crimes, including court-recognized terrorists, repeat offenders and members of organized criminal groups, are serving their sentences, raises concerns about the safety of his life and health.The UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners require an individual risk assessment, which is extremely important for ensuring the personal safety of each prisoner who may become the object of harassment and violence. In no case should they be kept with persons capable of such actions.The Law of the Kyrgyz Republic “On the procedure and conditions of detention of persons detained on suspicion and charges of committing crimes” requires that suspects and accused who were employees of internal affairs bodies should be placed separately from other suspects and accused.Not so long ago, in April 2017, there was an attempt to commit suicide in Kyrgyzstan by the then-detained, current President of the Kyrgyz Republic, S. Zhaparov. His family said that he was forced to say that this was a suicide attempt and the authorities are putting pressure on him. Then our organization also appealed to the authorities with a demand to investigate this fact and ensure the safety of S. Zhaparov.As for the pre-trial detention center-50, it is known for the sad events that occurred in October 2015, when a mass escape of prisoners was committed and three employees of this institution were killed. These facts indicate that the institution itself and its walls are not provided with adequate security.